Share |

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2018. Viimeisin muutos 14.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä


Matka Hermes
Puolalankatu 4
20100 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Raimo Kesonen, matkahermes@hotmail.com
+358 400 664294

3. Rekisterin nimi

Matkatoimisto Matka Hermeksen asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot.
Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli,
osoitetiedot, puhelinnumero sähköpostiosoite
Pakettimatkojen ja lisäpalveluiden varaukseen liittyvät tiedot kuten matkakohde, matkapäivät, varauspäivä, hotellitiedot, laivatiedot, lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut,
asiakkaan itsensä antamat lisätiedot,
yritysasiakkailta yrityksen nimi ja y-tunnus,
mahdollinen passin numero,
asiakkaan yksilöivä tunnistenumero

Kaikilta asiakkailta ei kysytä kaikkea tietoa, vaan ainoastaan se tieto, joka on valmismatkan toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla välttämätöntä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, postin osoitetietojen
päivityspalvelu sopimuksista, asiakastapaamisista
ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi laivayhtiöille, lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja säilytetään fyysisessä digitaali muodossa ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

 

9. Tietosuojaoikeudet

Henkilötietolain (523/1999) mukaiset oikeutesi rekisteröitynä ovat:

  • Informointi tietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, siitä, mihin säännönmukaisesti luovutamme tietojasi, sekä tiedot sinun oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä.

  • Tarkastus- ja korjausoikeus

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuasia saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja henkilörekisteriimme on talletettu. Mikäli henkilö halua  tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  • Kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää meitä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Matkatoimisto Matka Hermes pidättää oikeuden säilyttää sellaiset tiedot, jotka ovat edellytys ostetun valmismatkan toteuttamiseksi. Oikeus henkilötietojen poistamiseksi rekisteristä alkaa, kun asiakas on palannut valmismatkalta tai perunut voimassaolevan varauksen.

Otathan yhteyttä rekisterinpitäjään (Matka Hermes) halutessasi käyttää oikeuksia henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Matkatoimisto Matka Hermes
Puolalankatu 4, 20100 Turku
+358 400 664294, matkahermes@hotmail.com